© 2009, Aurel Maria Baros. Romancier - prozator român - poet - traducator


AUREL  MARIA  BAROS
BIOBIBLIOGRAFIE
B  I  O  B  I  B  L  I  O  G  R  A  F  I  E
ROMAN
TRADUCERI - PANORAMA
       POEZIEI  CONTEMPORANE
PROZA SCURTA  &  POEZIE
BIBLIOTECA  DE  PROZA 
       A  ORASULUI   BUCURESTI
DIVERSE  &  FOTO
CONTACT &  linkuri
Premii ]i distinc]ii
· Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor
    din România,
al funda
]iei Liviu Rebreanu
   
]i al revistei Arge] pentru romanul
      "P¤mântul ne rabd¤ pe to
]i" - 1986
· Medalie aniversar¤ acordat¤ de Prim¤ria
       sectorului 2, Bucure]ti, 2008
· Cet¤]ean de onoare al localit¤]ii natale, 2009
· Fiu al judde]ului Arges, 2011
· Premiu acordat de Uniunea Scriitorilor din
    România
pentru activitatea cultural¤
        desf¤]urat¤, 2012
· Premiu acordat de Uniunea Scriitorilor din
    Republica Moldova
pentru promovarea
    literaturii  române în alte spatii culturale,
    2013

Jurii
· 2005, membru al juriului - Festivalul de la
        carte satiric¤, Pite]ti

· 2011, pre]edintele juriului - Clubul de proz¤
       Bucure]ti
· 2012, pre]edintele juriului - Festivalul
       Avangarda XXII, Bac¤u
· 2012, pre]edintele juriului - Clubul de proz¤
       Bucure]ti

Manifest¤ri culturale, ini\iative, proiecte
·  Site USR - Filiala Bucuresti Proza
· Biblioteca de proz¤ a ora]ului Bucure]ti
· Clubul de proz¤, Bucure]ti
·  Literatura româna de astazi în lectura scriitorilor

Invita\ii la festivaluri
· 1996, Festivalul interna\ional Koco Racin,  
       Tito Veles, Macedonia

·
2005, Festivalul de la carte satiric¤, Pite]ti
· 2006, Festivalul Interna\ional de Poezie
       Antares, Gala
]i
· 2006, Le Festival International de Poésie de
   Teranov
a,  Fran
]a
· 2007, Festivalul Interna\ional de Poezie   
       Antares, Gala
]i
· 2008, Festivalul Interna\ional de Poezie
       Antares, Gala
]i
· 2010, Genera\ia '80, Pite]ti
· 2011, Festivalul Avangarda XXII, Bac¤u
· 2011, Festivalul International Zile si nopti
    de literatur¤
, Neptun
· 2011, Festivalul Marin Preda, Alexandria
· 2012, Festivalul Avangarda XXII, Bac¤u
· 2012, Festivalul Primavara poetica europeana,
   
Chisinau, Republica Moldova
· 2012, Festivalul Marin Preda, Alexandria
· 2013, Festivalul Primavara poetica europeana,
   
Chisinau, Republica Moldova

Comunic¤ri
· 2011,  Congresul Interna\ional al
    Univerist¤
]ii Apollonia, Ia]i
· 2011, Festivalul Avangarda XXII, Bac¤u
· 2011, Clubul de proz¤, Bucure]ti
· 2012, Colocviul Marin Preda, Alexandria
· 2012, Clubul de proz¤, Bucure]ti
· 2013,  Congresul Interna\ional al
    Univerist¤
]ii Apollonia, Ia]i
· 2013,  Colocviul romanului românesc, USR,
    Alba Iulia

Interviuri
· 2007, interviu în volumul Scris si descris,
      Iolanda Malamen, vol. IV, editura Muzeul
      Literaturii Române

Alte men\iuni
Prezent în :
· Istoria tragic¤ si grotesc¤ a întunecatului
    deceniu literar nou¤
de Radu G. Teposu,
       Editura Dacia, 1993, 2002 ; Editura
       Cartea Româneasc¤, 2006
· Dic]ionarul scriitorilor si publicistilor
    teleorm¤neni
de Stan V. Cristea, Editura
       Teleormanul Liber, 1996, Editura
        Rocriss, 2005
· Who's who în România, prima edi]ie 
      aparut¤ în 2002
· Academia Român¤ -Dictionarul General
   al Literaturii Române
, Editura Univers
      Enciclopedic, 2004
Starea civil¤
· Data na]terii : 6 martie 1955
· Locul na]terii : Urluieni, jude]ul Arge]

Preg¤tirea ]colar¤ ]i universitar¤
· 1962 - 1970 Scoala general¤ nr. 69, Bucure]ti
· 1970 - 1974 Liceul Matei Basarab, Bucure]ti
· 1976 - 1980 Academia de Studii Economice,
       Bucure]ti
 
Titluri ]i func]ii
· membru al Uniunii Scriitorilor din România
       din 1990
· membru în Comitetul Director al Asocia]iei
    Scriitorilor
dinBucure]ti, începând 
       din 2005
· membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din
    România
începând din 2009
· vicepre]edinte - Asocia]ia Scriitorilor din
       Bucure]ti, Sec
]ia Proz¤, începând din 2009
· pre]edinte interimar al Filialei Bucuresti Proza
       (din 2011)

Activitatea profesional¤
· 1977 - 1980, redactor responsabil - revista
       Tribuna Studentului Economist, ASE,
   
Bucure]ti
· 1980 - 1985, inspector financiar - Prim¤ria
    General¤ a Capitalei

· 1986 - 1990, contabil ]ef - Uniunea Scriitorilor
    din România
, Bucure]ti
· 2006 - 2007, consilier editorial - revista  
       Cuvântul, Bucure]ti
· 1990 - 2008, director - Editura AMB, Bucure]ti

C¤rti ]i alte publica\ii
       Debut literar în 1972

Volume originale      
· P¤mântul ne rabd¤ pe to]i, roman,
       Editura Cartea Româneasc¤, 1986
· Calea dragostei ]i-a mor]ii peste care treci 
       odat¤
, roman, Cartea Româneasc¤, 1990 ;
       edi
]ia a doua, Editura AMB, 1991
· La furat de fete mari, proza scurt¤, Editura
       AMB, 1994
· Software d'amour, poezie, Editura AMB,
       1996

Traduceri
· Prizonierul din Zenda, Anthony Hope,
       roman, traducere în colaborare cu
       Ileana Polovrageanu, Editura AMB, 1995
· Week-end ŕ Zuydcoote, Robert Merle,
       roman, traducere, Folio Publishing House,
       1996

Pres¤
· începând din 1982, proz¤ ]i articlole publicate în majoritatea revistelor literare din ]ar¤, printre care România literar¤, Luceaf¤rul, Luceaf¤rul de diminata,, Via]a româneasc¤, Vatra, Orizont, Tomis, Ramuri, Convorbiri literare, Arge], Suplimentul literar ]i artistic, Tribuna, Tomis, Steaua, Astra etc.

în curs de apari]ie:
· O femeie bun¤ s¤-]i zbori creierii, roman
· Panorama poeziei contemporane,
       antologie - poezia de ast¤zi din întreaga
       lume, selec\ie si traducere

· Mai multe fragmente de roman
]i poeme de Aurel Maria Baros
au fost traduse în :

francez¤, englez¤,
german¤, rus¤,
sârb¤, maghiar¤,
ucrainian
¤...
AUREL MARIA BAROS (n¤scut pe 6 martie 1955 în Urluieni, judetul Arge]) este romancier. Face parte dintre scriitorii genera]iei ’80.

A publicat mai multe titluri, printre care romanele P¤mântul ne rabd¤pe to
]i ]i Calea dragostei ]i-a mor]ii peste care treci odat¤ laeditura Cartea Româneasc¤ sau volume de proz¤ scurt¤ - La furat de fete mari, ]i poezie - Software d'amour, la editura AMB.
Pentru romanul P¤mântul ne rabd¤ pe to
]i a primit în 1986 Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, al Funda]iei Liviu Rebreanu ]i al revistei Arges.

Preg¤te]te pentru tipar romanul O femeie bun¤ s¤
-ti zbori creierii ]i câteva volume de  traduceri.

Dup¤ 2005, a f¤cut parte din Consiliul Asociatiei Scriitorilor Bucure]ti.
Membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România (din 2009).

Vicepre]edinte al Filialei Bucure]ti - Proz¤ (2009 - 2011) si apoi pre]edinte interimar.
Pre]edinte ales al Filialei Bucure]ti - Proz¤ (din 2013).

Site personal : www.aurel-maria-baros.ro
358
359
360
361
CLUBUL DE  PROZA 
                                    BUCURESTI